ฟิสิกส์ ชั้น ม.๔-๖

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-974-01-6243-8

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2553
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :