ภาษาและวรรณคดีไทย

ประเภท : หนังสือ

  • ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ 
 1. เผยแพร่ความรู้ ความคิด และงานค้นคว้าวิจัยทางภาษา และวรรณกรรมไทย
 2. เผยแพร่ข่าวสารในวงการภาษาและวรรณกรรมไทย
 3. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสำหรับนักวิชาการและผู้รักภาษา และวรรณกรรมไทย
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :