การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชนสำหรับแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภท : หนังสือ

  • รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะมีหนังสือ 4 เล่ม

Share :