สภาการศึกษาเสวนา 2016-2017 บทบาทการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9786162701641

  • สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ : 2561จัดสภาการศึกษาเสวนา เพื่อให้เป็นเวทีกลางในการประชุมทางวิชาการสำหรับในทุกภาคส่วนในสัคมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง ความคิดเห็น วิพากษ์ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :