สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2559/2560

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 9786162701566

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักพิมพ์ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1

ปีที่พิมพ์ : 2561 เพื่อนำเสนอดัชนีชี้วัดด้านการศึกษาที่สอดคล้องตามเป้าหมาย แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :