มหาวิทยาลัยไทย:พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-314-243-6

  • ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :