ความสอดคล้องในแนวเดียวกันระหว่างข้อสอบในการประเมินระดับชาติกับข้อสอบในการประเมินระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ในโมเดลหลายองค์ประกอบของราส์ช และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด

ประเภท : หนังสือ

  • บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐมีหนังสือ 1 เล่ม

Share :