กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-269-491-2

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๑๑

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :