คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

ประเภท : หนังสือ

  • คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือ 1 เล่ม

Share :