ครองแผ่นดินจีน

ประเภท : E-Book / ISBN : 9789740207443

  • วรศักดิ์ มหัทธโนบล


อธิบายเรื่องโครงสร้างการเมืองการปกครองของจีนอย่างละเอียด ตั้งแต่การก่อตั้งรัฐบาลจีนขึ้นจนเป็นรูปเป็นร่างหลังพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อสู้ชนะพรรคกว๋อหมินต่างของซุนยัดเซ็นได้ ผู้เขียนแจกแจงเรื่องการแบ่งหน่วยการปกครอของจีน กล่าวถึงปัญหาในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งรัฐบาลจีน
หยิบใส่ตระกร้า

Share :