20 ปี อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพน พระธรรมปัญญาบดี

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-361-297-7

  • คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน

สำนักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2557
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :