FUTURE OF THE ORGIN BEDO MAGAZINE

ประเภท : หนังสือ

  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ปีที่พิมพ์ : 2561เห็นโอกาสในการขยายผลเรื่องการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพกรณีสมุนไพร นำไปสู่พัฒนาเศษฐกิจบนจุดแข็งของประเทษ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :