การวิจัยเบื้องต้น

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-7068-32-9

  • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด

สำนักพิมพ์ : บริษัท สุวีริยาสาส์น จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 10

ปีที่พิมพ์ : 2560
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :