ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภท : หนังสือ

  • ดร.สุจิตรา จำนงอุดม, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2560
มีหนังสือ 3 เล่ม

Share :