การวิจัยและพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความเป็นคนดี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประเภท : หนังสือ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2561
มีหนังสือ 2 เล่ม

Share :