แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ ศตวรรษที่ 21

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 978-616-270-072-9

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๒

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2558
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :