ภาษาไทย ป.๕

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 974-4427-64-7

  • อัชชา แสงอัสนีย์, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ ๓

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2549  •  เนื้อหาเข้าใจง่ายเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้การนำหนังสือนี้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ในการจัดการเรียนการสอนควรใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทำขึ้นพร้อมกันซึ่งมีเทคนิค และกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดผล ประเมินผลตรงตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :