การเปรียบเทียบคุณภาพแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระหว่าทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ

ประเภท : หนังสือ

  • วิมลวรรณ หนูเหมือนมีหนังสือ 1 เล่ม

Share :