การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวิธี IRT-LR กับ วิธี SIBTEST

ประเภท : หนังสือ

  • พิจักษรา กาวีมีหนังสือ 1 เล่ม

Share :