สถาบันภาษาไทย

ประเภท : หนังสือ / ISBN : 0858-9798

  • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

ครั้งที่พิมพ์ : ครั้งที่ 3

ปีที่พิมพ์ : 2538หนังสือเล่มขึ้นจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ ความคิด งานค้นคว้าและข่าวสารทางภาษาไทยสำหรับครู นักเรียน ศึกษาเทศก์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :