สถาบันภาษาไทย

ประเภท : หนังสือ

  • -, กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ หนังสือเล่มขึ้นจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ ความคิด งานค้นคว้าและข่าวสารทางภาษาไทยสำหรับครู นักเรียน ศึกษาเทศก์ นักวิชาการ และผู้รักภาษาไทย
มีหนังสือ 1 เล่ม

Share :