ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000488 (หนังสือ)
มีหนังสือ 10 เล่ม
แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปนัดดา หัสปราบ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000487 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LB1000470 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือ การวัดผลการประเมินผลมุ่งเน้นสมถรรณะอาชีพ และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง /คุณลักษณะ 3D (เล่ม 3)
ดร.อำนวย เถาตระกูล , สำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
LB1000461 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า