ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 169 รายการ : 12 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธฺการ
LB1000506 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การวัดด้านจิตพิสัย
รองศาสตราจารย์ ล้วน สายยศ
LB1000505 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000499 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000497 (หนังสือ)
มีหนังสือ 9 เล่ม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LB1000496 (หนังสือ)
มีหนังสือ 6 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 169 รายการ : 12 หน้า