ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000503 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000499 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000497 (หนังสือ)
มีหนังสือ 9 เล่ม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LB1000496 (หนังสือ)
มีหนังสือ 6 เล่ม
การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดสำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล, สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
LB1000494 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
การพัฒนารูปแบบเครื่องมือการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมตอนต้น
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000489 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า