ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 169 รายการ : 12 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LB1000522 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การสังเคราะห์องค์ประกอบของความถนัดในวิชาชีพ
อรุณี อ่อนสวัสดิ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000521 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
LB1000517 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
LB1000516 (หนังสือ)
มีหนังสือ 5 เล่ม
การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000513 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000512 (หนังสือ)
มีหนังสือ 26 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 169 รายการ : 12 หน้า