ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 169 รายการ : 12 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
คู่มือนักเรียนสำหรับการสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LB1000558 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครูของกลุ่มวิชาชีพครู
นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000545 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโหก, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000532 (หนังสือ)
มีหนังสือ 5 เล่ม
การวินิฉัยผลการทดสอบระดับชาติและข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้ผลการทดสอบระดับชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโหก, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000531 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย
ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
LB1000526 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ทักษะทางปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: การพัฒนาโมเดลและเครื่องมือวัดออนไลน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000525 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การกลั่นกรองข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000524 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 169 รายการ : 12 หน้า