ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
LB1000517 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
LB1000516 (หนังสือ)
มีหนังสือ 5 เล่ม
การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000513 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000512 (หนังสือ)
มีหนังสือ 26 เล่ม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธฺการ
LB1000506 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การวัดด้านจิตพิสัย
รองศาสตราจารย์ ล้วน สายยศ
LB1000505 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า