ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า
ทัศนศิลป์ ป.4
อาจารย์รงค์ ประภาสะโนบล, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
NC1000075 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
ทัศนศิลป์ ม.1
วิทูรย์ โสแก้ว, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
NC1000074 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ทัศนศิลป์ ม.๒
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
NC1000073 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
ทัศนศิลป์ ม.๕
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
NC1000072 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
ทัศนศิลป์ ม.๖
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
NC1000071 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
ทัศนศิลป์ ม.๒
ศ.สุชาติ เถาทอง, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
NC1000070 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม
ทัศนศิลป์ ม.3
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
NC1000069 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การวิจัยเบื้องต้น
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
HA1000068 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สถิติ 2559 กรุงเทพมหานคร
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
HA1000066 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
STATISTICAL PROFILE OF BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
Administrative Strategy Divison Strategy and Evaluation Department
HA1000065 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
Item Response Theory
Frank B.Baker
HA1000064 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี2554
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
HA1000063 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สถิติกรุงเทพมหานคร 2558
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
HA1000062 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สถิติเพื่อการวิจัยและการตัดสินใจ
รองศาสตราจารย์ มัลลิกา บุนนาค
HA1000061 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า