ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า
การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
JF1000171 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน รายงานประจำปี 2553
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
JF1000170 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
JF1000169 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
JF1000168 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือการบริหารและกำกับดูแล ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
JF1000167 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม
วรรณสารศึกษา เล่ม ๒ ชั้น ม.๔
นายสวนิต ยมาภัย
PN1000166 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ภาษาและวรรณคดีไทย
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล
PN1000162 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
JF1000161 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือ เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
JF1000159 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ภาษาไทย ป.๕
อัชชา แสงอัสนีย์, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
PN1000158 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า