ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า

ผลการค้นคำว่า "ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน"
คลิกดูทั้งหมด
FAIRNESS IN EDUCATIONAL ASSESSMENT AND MEASUREMENT
Edited by Neil J. Dorans and Linda L. Cook
LB1000575 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
HANDBOOK OF PRACTICAL PROGRAM EVALUATION (HC)
KATHRYN E. NEWCOMER et al.
LB1000570 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
LANGUAGE ASSESSMENT IN PRACTICE
LYLE BACHMAN et al.
LB1000567 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือนักเรียนสำหรับการสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LB1000558 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครูของกลุ่มวิชาชีพครู
นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000545 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 150 รายการ : 10 หน้า