ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า
ZOOM 6
THERESA ZANATTA
PE1000333 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ZOOM 3
THERESA ZANATTA
PE1000332 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
Thailand's National Research Universities
Office of the Higher Education Commission
QH1000331 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000330 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย, สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
LA1000329 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
รายงานประจำปี 2557
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000327 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
รายงานประจำปี 2554
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000326 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000324 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000323 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของประเทศไทย
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
LA1000322 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า