ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 107 รายการ : 8 หน้า

ผลการค้นคำว่า "เรื่องทั่วไปของการศึกษา และประวัติ การศึกษา"
คลิกดูทั้งหมด
การทดสอบอำนาจจำแนกของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000391 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
FORM E Technical Summary
Alowa Assessments
LA1000381 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานการวิจัยเรื่อง สถาบันทดสอบทางการศึกษาของชาติ
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
LA1000380 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
NIETS
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000377 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 107 รายการ : 8 หน้า