ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2551
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000365 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000364 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สิทธิประโยชน์ : มาตรการในการระดมทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
LA1000357 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
หนึ่งทศวรรษ แห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000356 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LA1000355 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000354 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2556
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000352 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า