ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 913 รายการ : 61 หน้า
สาระทักษะการเรียนรู้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
LA1000371 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สาระความรู้พื้นฐาน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
LA1000370 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
กระทรวงศึกษาธิการ 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
LA1000369 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
๘ นโยบายการศึกษา
นายจาตุรงต์ ฉายแสง, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
LA1000368 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000367 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2551
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000365 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000364 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 913 รายการ : 61 หน้า