ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 875 รายการ : 59 หน้า
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000367 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2551
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000365 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
นิทรรศการ
นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
LA1000358 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
สิทธิประโยชน์ : มาตรการในการระดมทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
LA1000357 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
หนึ่งทศวรรษ แห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000356 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LA1000355 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000354 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 875 รายการ : 59 หน้า