ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 914 รายการ : 61 หน้า
รายงานการดำเนินงานทดสอบวิชา หลักการวัด-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครั้งที่ 2/2553
ดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000405 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000404 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย พ.ศ 2556
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000403 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
Thailand Education For All Monitoring Report 2013
Office of the Education Council Ministry of Education
LA1000402 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ผลการดำเนินงาน ของ สทศ.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000400 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การพัฒนาชุดเครื่องมือการวัดทักษะชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000393 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
การทดสอบอำนาจจำแนกของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000391 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 914 รายการ : 61 หน้า