ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
-, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LA1000420 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนกลยุทธ์การพัฒนา
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000419 (หนังสือ)
มีหนังสือ 8 เล่ม
ร้อยปีการวัดผลการศึกษาไทย
สวัสดิ์ จงกล, สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
LA1000418 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LA1000414 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000413 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า