ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LC1000441 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000438 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม
รายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000434 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
โครงการวิจัยและพัฒนาการนำผล O-NET ไปยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (OLE)
ดร.ศิริดา บุรชาติ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000432 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์ โครงการ
นางบุษบา บัวสมบูรณ์ , สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
LB1000431 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า