ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
-, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LA1000420 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนกลยุทธ์การพัฒนา
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000419 (หนังสือ)
มีหนังสือ 8 เล่ม
ร้อยปีการวัดผลการศึกษาไทย
สวัสดิ์ จงกล, สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
LA1000418 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LA1000417 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
โครงการ พัฒนาการของการทดสอบระดับชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
LA1000411 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
รายงานการวิจัยเรื่อง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน, สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
LA1000410 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายชื่อ รายงานและเอกสาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000409 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000408 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า