ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 913 รายการ : 61 หน้า
รายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000434 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
โครงการวิจัยและพัฒนาการนำผล O-NET ไปยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (OLE)
ดร.ศิริดา บุรชาติ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000432 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์ โครงการ
นางบุษบา บัวสมบูรณ์ , สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
LB1000431 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ทัศนะทางการศึกษา
ป๋วย อึ๊งภากรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
AC1000428 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การใช้วิธีอิงมาตรฐาน/ผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
LA1000422 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
-, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LA1000420 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 913 รายการ : 61 หน้า