ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 875 รายการ : 59 หน้า
โครงการ พัฒนาการของการทดสอบระดับชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
LA1000411 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
รายงานการวิจัยเรื่อง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน, สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา
LA1000410 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายชื่อ รายงานและเอกสาร
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000409 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000408 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
รายงานการดำเนินงานทดสอบวิชา หลักการวัด-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ครั้งที่ 2/2553
ดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000405 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000404 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
รายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศไทย พ.ศ 2556
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
LA1000403 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
Thailand Education For All Monitoring Report 2013
Office of the Education Council Ministry of Education
LA1000402 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ผลการดำเนินงาน ของ สทศ.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000400 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การศึกษารูปแบบของข้อสอบวัดระดับมาตรฐานสากล DELF A1 ,DELF A2 และ PAT 7.1
ศิริวิจิตร ปานตระกูล, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000398 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 875 รายการ : 59 หน้า