ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000444 (หนังสือ)
มีหนังสือ 17 เล่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LC1000441 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000438 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า