ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า
การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000499 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000497 (หนังสือ)
มีหนังสือ 9 เล่ม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LB1000496 (หนังสือ)
มีหนังสือ 6 เล่ม
การพัฒนารูปแบบเครื่องมือการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมตอนต้น
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000489 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000488 (หนังสือ)
มีหนังสือ 10 เล่ม
แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปนัดดา หัสปราบ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000487 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 935 รายการ : 63 หน้า