ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ. 2561
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LA1000890 (หนังสือ)
มีหนังสือ 13 เล่ม
การวิเคราะห์สถิติขึ้นสูงด้วย SPSS
รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา
L1000889 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา
L1000888 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า