ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 914 รายการ : 61 หน้า
การพัฒนารูปแบบเครื่องมือการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมตอนต้น
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000489 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000488 (หนังสือ)
มีหนังสือ 10 เล่ม
แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปนัดดา หัสปราบ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000487 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 914 รายการ : 61 หน้า