ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 828 รายการ : 56 หน้า
การใช้วิธีอิงมาตรฐาน/ผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ
รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
LA1000422 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
-, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LA1000420 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แผนกลยุทธ์การพัฒนา
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000419 (หนังสือ)
มีหนังสือ 8 เล่ม
ร้อยปีการวัดผลการศึกษาไทย
สวัสดิ์ จงกล, สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
LA1000418 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LA1000417 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 828 รายการ : 56 หน้า