ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 828 รายการ : 56 หน้า
การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000438 (หนังสือ)
มีหนังสือ 3 เล่ม
รายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการนำผลการทดสอบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000434 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
โครงการวิจัยและพัฒนาการนำผล O-NET ไปยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (OLE)
ดร.ศิริดา บุรชาติ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LC1000432 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์ โครงการ
นางบุษบา บัวสมบูรณ์ , สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
LB1000431 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ทัศนะทางการศึกษา
ป๋วย อึ๊งภากรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
AC1000428 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 828 รายการ : 56 หน้า