ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 913 รายการ : 61 หน้า
การกลั่นกรองข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000524 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LB1000522 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
LB1000517 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
LB1000516 (หนังสือ)
มีหนังสือ 5 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 913 รายการ : 61 หน้า