ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า
เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย
ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
LB1000526 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ทักษะทางปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: การพัฒนาโมเดลและเครื่องมือวัดออนไลน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000525 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การกลั่นกรองข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000524 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LB1000522 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การสังเคราะห์องค์ประกอบของความถนัดในวิชาชีพ
อรุณี อ่อนสวัสดิ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000521 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
LB1000517 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
LB1000516 (หนังสือ)
มีหนังสือ 5 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 915 รายการ : 61 หน้า