ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 875 รายการ : 59 หน้า
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโหก, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000532 (หนังสือ)
มีหนังสือ 5 เล่ม
การวินิฉัยผลการทดสอบระดับชาติและข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้ผลการทดสอบระดับชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโหก, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000531 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย
ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
LB1000526 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
ทักษะทางปัญญาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: การพัฒนาโมเดลและเครื่องมือวัดออนไลน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000525 (หนังสือ)
มีหนังสือ 4 เล่ม
การกลั่นกรองข้อสอบวัดสมรรถนะของผู้เรียน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000524 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
LB1000522 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การสังเคราะห์องค์ประกอบของความถนัดในวิชาชีพ
อรุณี อ่อนสวัสดิ์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LB1000521 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 875 รายการ : 59 หน้า