ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 103 รายการ : 7 หน้า

ผลการค้นคำว่า "เรื่องทั่วไปของการศึกษา และประวัติ การศึกษา"
คลิกดูทั้งหมด
แผนกลยุทธ์การพัฒนา
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
LA1000419 (หนังสือ)
มีหนังสือ 8 เล่ม
ร้อยปีการวัดผลการศึกษาไทย
สวัสดิ์ จงกล, สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
LA1000418 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
LA1000417 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 103 รายการ : 7 หน้า