ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 828 รายการ : 56 หน้า
หลักสูตรการสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
JA1000918 (หนังสือ)
มีหนังสือ 2 เล่ม
EDUCATIONAL TESTING A COMPETENCE -BASE APPROACH
James Boyle and Stephen Fisher
L1000917 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
ผศ.ดร.วรรณดี สุทธิรากร
LC1000916 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดร.อรพรรณ คงมาลัย ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
LC1000915 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพมลมาศ
L1000913 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
second language assessment and mixed methods research
Aleidine J. Moeller, John W. Creswell, Nick Saville
LC1000907 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 828 รายการ : 56 หน้า