ค้นหา
หมวดหมู่

หนังสือ/E-Book
แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 85 รายการ : 6 หน้า

ผลการค้นคำว่า "รูปแบบการศึกษาพิเศษ การสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้"
คลิกดูทั้งหมด
การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
ผศ.ดร.วรรณดี สุทธิรากร
LC1000916 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
เทคนิควิจัยด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดร.อรพรรณ คงมาลัย ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
LC1000915 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
second language assessment and mixed methods research
Aleidine J. Moeller, John W. Creswell, Nick Saville
LC1000907 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม
การวิเคราะห์พหุระดับ
ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี
LC1000886 (หนังสือ)
มีหนังสือ 1 เล่ม

แสดง 15 รายการต่อหน้า
มีทั้งหมด 85 รายการ : 6 หน้า